Pravila nagradne igre

  • 21. siječnja 2019.
  • Home
  • 0 Comments
  • it

Suglasnost za Pravila nagradne igre izdalo je Ministarstvo financija RH u Zagrebu, Klasa: UP/I-460-02/18-01/751, Ur. broj: 513-07-21-01-18-3 od 29. studenog 2018. 

Na temelju odredbi članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09., čl. 69) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Prizma centar za poslovnu inteligenciju d.o.o., Petra Grgeca 9, 10000 Zagreb, OIB: 85546208135, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Na web anketu odgovori i lijepu nagradu osvoji u 2018”

Članak 1.

Priređivač nagradne igre “Na web anketu odgovori i lijepu nagradu osvoji u 2018” (dalje: Nagradna igra) je: Prizma centar za poslovnu inteligenciju d.o.o., Petra Grgeca 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3964051, OIB: 85546208135 (dalje u tekstu: Priređivač).

Članak 2.

Svrha priređivanja Nagradne igre je promidžba Priređivača te poticanje usluga Priređivača.

Članak 3.

Nagradna igra trajat će od 05.12.2018. do 18.12.2018. godine, zaključno do 24:00 h.

Nagradni fond

Članak 4.

Fond nagrada Nagradne igre, po tržišnim cijenama proizvoda i usluga važećim u trenutku podnošenja zahtjeva Ministarstvu financija za izdavanje odobrenja u ukupnoj vrijednosti iznosi 8.400,00 kn.

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Priređivač ne može nagrade zamijeniti za novac niti neki drugi oblik nagrade.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati punoljetne fizičke osobe, građani Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su u razdoblju trajanja nagradne igre u anketnom telefonskom razgovoru svojevoljno ostavili svoju e-mail adresu, odnosno dali privolu i dali suglasnost za slanje linka na njihovu e-mail adresu. Sudionici će putem e-maila zaprimiti poziv za nagradnu igru i web link, te je potrebno da putem dostavljenog web linka (web link će glasiti: http://www.prizmacpi.hr/pq2lw/index + pripadajući brojevi koje program sam generira prilikom slanja) povratno pošalju ispunjene upitnike zajedno s kuponom za nagradnu igru. Na kuponu je potrebno upisati slijedeće podatke: ime i prezime, adresu, poštanski broj i kontakt broj telefona. Svi ispunjeni anketni upitnici zajedno sa kuponom za nagradnu igru stići će direktno na e-mail adresu Priređivača.

U Nagradnoj igri nemaju pravo sudjelovati zaposlenici Priređivača i vanjski suradnici Priređivača koji su na bilo koji način sudjelovali u pripremi i realizaciji Nagradne igre te članovi njihove uže obitelji.

Sudionici u Nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju (odnosno daju svoju privolu voditelju obrade osobnih podataka-Priređivaču, u skladu sa Općom uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj) na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa i broj telefona). Sudionici u Nagradnoj igri-dobitnici-prihvaćaju obveze objave imena za potrebe Priređivača nagradne igre.

Način izvlačenja nagrada

Članak 6.

Nakon proteka roka za sudjelovanje u Nagradnoj igri svi pristigli web kuponi izvlačit će se slučajnim odabirom uz korištenje računala uz nazočnost tročlane komisije imenovane od strane Uprave Priređivača (dalje u tekstu: Komisija).

Vrijeme i mjesto izvlačenja nagrada

Članak 7.

Izvlačenje nagrada organizirat će se 19.12.2018. u 14:00 sati. u prostorijama Priređivača, Petra Grgeca 9, 10000 Zagreb.

Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada, naznačenih u čl. 4. ovih Pravila, te o tijeku javnog izvlačenja vode zapisnik.

Članak 8.

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 9.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči Dobitniku njihovu isporuku.

Članak 10.

Dobitnici će biti telefonski i pisanim putem obaviješteni o dobivenoj nagradi i načinu preuzimanju nagrade u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja Dobitnika nagrada.

Članak 11.

Svaki Dobitnik u Nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ukoliko Dobitnik nagrade ne podigne nagradu u roku, Priređivač će ih ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz prethodnog stavka ovog članka obavijestiti o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 10 (deset) dana. Po isteku naknadnog roka od 10 (deset) dana Dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Ako Dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Ukoliko je Dobitnik nagrade iz ove Nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja nagrade, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog zastupnika, te ju on i preuzima u ime Dobitnika.

Članak 12.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema dobitniku.

Članak 13.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 14.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem dnevnog tiska.

Članak 15.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i budu objavljena putem elektroničkih medija.

Članak 16.

U slučaju spora između Sudionika Nagradne igre i Priređivača utvrđuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 17.

Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici Priređivača, www.prizmacpi.hr, a po prethodno pribavljenoj suglasnosti Ministarstva financija RH, te vrijede do završetka nagradne igre.

U Zagrebu, 21.11.2018.

DIREKTOR                  

Andrea Žnidar            

Comments are closed.