Prikupljanje primarnih podataka

U svojoj ponudi, Prizma nudi različita kvantitativna i kvalitativna istraživačka rješenja, kao i mogućnost kreiranja drugih analitičkih nacrta u potpunosti prilagođenih specifičnim potreba pojedinog Klijenta.

Kvantitativna istraživanja

  • CATI sistem: 38 radnih stanica u Zagrebu
  • CAPI (na centralnoj lokaciji ili F2F u svim regijama Hrvatske)
  • PAPI (F2F ili na centralnoj lokaciji)
  • CAWI (web link na portalima, e-mail invitations i sl.)
  • WATI
  • Mail (papirnati i elektronički)
  • Mystery shopping & Mystery calls

Kvalitativna istraživanja

  • Fokus grupe (svi oblici)
  • Dubinski intervjui (svi oblici)
  • Analize sadržaja

U realizaciji svih istraživačkih projekata, Prizma stavlja naglasak na kontrolu kvalitete kao sastavni dio poslovnog procesa, te na fleksibilnost u izvedbi i praćenje modernih tehnologija.